top of page

שיטת הניקוד לעבירות תעבורה

כדי ליצור שיטת מעקב יעילה אחר הרשעת נהגים בעבירות תעבורה ואף לייצר הרתעה נוספת על ציבור הנהגים, לצד מרבית העבירות נקבע, בנוסף לענישה, גם רישום "ניקוד" לחובת הנהג . שיטת הניקוד מכוונת בעיקר לטיפול בנהגים המבצעים עבירות תעבורה באופן תכוף כאשר נהג שמורשע בעבירות תעבורה רבות ובזמן קצר (לצד הענישה כמובן) יוטלו עליו, בהתאם לכמות הנקודות שנצברו לחובתו, גם "אמצעי תיקון" נוספים (כפי שיפורט בהמשך).

שיטת הניקוד כמובן מבחינה בין עבירות "פעוטות" לבין עבירות חמורות ובהתאם לכך נקבע גובה הניקוד אשר נרשם לחובת הנהג, ככל ומדובר בעבירה חמורה יותר, כך ירשם ניקוד גבוהה יותר ובהתאם לכך, ככל והעבירה הינה "פעוטה" יותר הניקוד שירשם יהיה נמוך יותר - מדרג הניקוד נע בין 2 ועד ל- 10 נקודות.

 

אך פועלת שיטת הניקוד?

נקודות שנרשמו תקפות למשך שנתיים החל מיום ביצוע העבירה למי שצבר עד 20 נקודות ולמשך 4 שנים למי שצבר 22 נקודות או יותר ובכל מקרה הנקודות ישארו תקפות כל עוד לא בוצעו אמצעי התיקון שהוטלו.

נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות או יותר ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רישיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי.

אמצעי התיקון הינם מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.

על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה ("קורס נהיגה מונעת") לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רשיונו.

מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

אמצעי תיקון

נהג שלחובתו רשומות 12 נקודות תקפות או יותר יקבל הודעה מרשות הרישוי עם פירוט העבירות שבגינן חוייב בביצוע אמצעי התיקון.

אמצעי התיקוון הם:

צבירת 12-22 נקודות: קורס בסיסי בנהיגה נכונה ובסופו מבחן    

צבירת 24-34 נקודות: קורס בסיסי בנהיגה נכונה ובסופו מבחן ; קורס מתקדם (ייעודי) בנהיגה נכונה ובסופו מבחן

צבירת 36 נקודות ומעלה: פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים

צבירת 36 (פעם שניה תוך 6 שנים) או צבירת  72 נקודות: פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים, עמידה בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עמידה במבחן נהיגה עיוני (תאוריה), עמידה במבחן נהיגה מעשי

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page