top of page

רישום פלילי בצבא

בזהה להרשעה בבית המשפט במערכת האזרחית, גם הרשעה בבתי הדין הצבאיים גוררת אחריה (לרוב) רישום פלילי אשר ילווה את החייל גם באזרחות לאחר שחרורו מצה"ל.

מאחר ובצבא, שלא כמו בהליכים אזרחיים, אין הסדר המאפשר סייום ההליך הפלילי "ללא הרשעה", בשנת 2012 תוקן חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) ונקבע הסדר מיוחד היוצר, הן הגבלה על מסירת מידע מן המרשם הפלילי והן מקיצור את תקופת הרישום הפלילי, במסגרת סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי ההסדר של "רישום פלילי מופחת" יחול במקרים בהם מתמלאים התנאים הבאים:

הרשעה בעבירות מסוג עוון (עבירות עליהן העונש הינו בין 3 חודשי מאסר ל-3 שנות מאסר) ושהוטל בגינן עונש כמפורט להלן:

  • עונש שאינו כולל מאסר בפועל;

  • עונש שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל;

  • עונש שאינו עולה על שלושה חודשים מאסר בפועל שבית הדין קבע שחלק ממנו, ירוצה בדרך של עבודה צבאית, ובלבד שהחלק שירוצה בכליאה אינו עולה על חודשיים;

  • עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי מאסר בפועל שבית הדין קבע שירוצה כולו בדרך של עבודה צבאית.

בחוק יש התייחסות לעניין רישום פלילי להרשעה בעבירות היעדר מן השירות שלא ברשות וניתוק קשר(מפורט בסעיף 404א(ג) לחוק).ההסדר של "הרישום הפלילי המופחת" עוסק בשני רכיבים:

הראשון - יצירת רשימה מצומצמת של גורמים אשר רק הם יוכלו לקבל את המידע אודות הרשעה. הגבלה זו תאפשר למי שנושא רישום פלילי מופחת, יכול לקבל רישיונות מקצועיים ולעסוק בתחום עריכת הדין, ראיית חשבון, להתקבל כעובד בשירות המדינה ועוד.

השני - קיצור תקופת המחיקה לחמש שנים בלבד. כך, לאחר תום תקופת המחיקה, הגישה למידע תהא מצומצמת עוד יותר, ומלבד גופי הביטחון,

עוד קבע התיקון לחוק כי חייל שהורשע במהלך 17 השנים האחרונות בעבירה מסוג "עוון" והוטל עליו עונש כאמור בסעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי, זכאי ליהנות מרישום פלילי מופחת, ועל משטרת ישראל לעדכן את תדפיסי הרישום הפלילי בהתאם.

ככל שהורשעתם בבית הדין הצבאי במהלך השירות הצבאי וברצונכם לבדוק האם הינכם זכאים להנות מההסדר של רישום פלילי מופחת או מקיצור תקופת הרישום, אנא פנו אלינו ונשמח לעזור.

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page