רישום פלילי

המידע יימסר אך ורק למי שהרישומים הם אודותיו, לאחר שהזדהה בתעודת זהות בלבד,אלא אם הוא חולה המאושפז או המרותק למיטתו, אסיר, תושב שטחים, קטין, שאז ניתן למסור את המידע למי שהוא ייפה את  וחו והציג ייפוי כוח תקף לצורך זה ותעודת זהות ולאחר שחתם על גב הבקשה כי הוא מתחייב להעביר את המידע למי שיפה את כוחו בלבד. הורה לקטין אינו נדרש לייפוי כוח.  

 

המידע הפלילי במסגרת זכות העיון מחולק לשלושה חלקים, ככל שיש מידע כזה:

מרשם פלילי – הרשעות והחלטות נוספות של בית משפט.

רישום משטרתי – משפטים וחקירות תלויים ועומדים (מב"ד - ממתין לברור דין).

רישום משטרתי – תיקי חקירה שנסגרו.

 

יש לעיין היטב בהודעת עמוד הפתיחה, אשר ככל שאין מידע ביחס למבקש, הוא יהיה גם העמוד היחידי.

המידע מיועד אך ורק למי שהמידע אודותיו, על מנת שיוכל לפעול לתיקון או לשינוי, אם ימצא לנכון, ואין זכות לאף גורם לבקש ממנו את התדפיס שקיבל במסגרת זו והעושה כן מבצע עבירה פלילית. גורם הזכאי לקבלת מידע מן המרשם, מקבל זאת ישירות ממשטרת ישראל, בהתאם להיקף המידע לו הוא זכאי ואף פעם לא באמצעות מי

שהמידע אודותיו.

ככלל, יימסר המידע במקום, אולם אדם ללא תעודת זהות ישראלית, יגיש בקשה בצרוף צילום דרכון והתדפיס הפלילי ישלח אליו בהמשך.

מפניות רבות שהגיעו למשטרה ולמשרד המשפטים, הן מאזרחים והן מארגונים שונים, עולה כי מעסיקים פרטיים וגופים שונים, שאינם נמנים עם הגופים הזכאים לקבל מידע פלילי על-פי החוק, מנצלים לרעה את זכותו של אדם לקבל תדפיס מידע פלילי ודורשים ממנו כי ימציא לעיונם את תדפיס המידע הפלילי שלו כתנאי לקבלתו לעבודה או ליישוב וכדומה. נוסף על כך, יש גופים ציבוריים הזכאים על-פי חוק לקבל מידע פלילי ובכל זאת משיגים את המידע ישירות מהאדם. עקב כך הם מקבלים מידע רב יותר מהמגיע להם על-פי הוראות החוק. הגורמים המוזכרים לעיל עוברים לכאורה עבירה פלילית על סעיף 22 לחוק וצפויים לעמוד לדין.

יודגש כי הסכמת האדם למסירת המידע אינה פוטרת את משיג המידע מאחריות פלילית.זה המקום להדגיש כי על פי רוב, המעסיקים הפרטיים אינם מבינים את ההבדלים בין הסוגים השונים של הרישומים. כתוצאה מכך הם מפעילים שיקול דעת לקוי הפוגע במועמדים להעסקה ללא הצדקה. התופעה המתוארת גורמת להפרת האיזונים הקיימים בחוק בין צורכי הגופים לקבל מידע פלילי לבין תקנת השבים, קרי, שיקום העבריין.

בפועל אזרחים רבים אינם מצליחים למצוא תעסוקה או מפוטרים מעבודתם, לעתים בשל עבירות זניחות שביצעו לפני שנים או עוד בהיותם קטינים. 

הנושא נבחן במשרד המשפטים ובמשטרה והוחלט לשנות את מבנה תדפיס המידע הפלילי באופן שיביא להפסקת התופעה ולפיה גורמים בלתי מורשים המקבלים מידע פלילי באמצעות האדם נשוא המידע.על-פי המבנה החדש של התדפיס אדם שאין לחובתו רישומים כלל, מקבל לידיו רק את העמוד הראשון של התדפיס הכולל את פרטיו ואת הודעת פתיחה בלבד. המבנה החדש של התדפיס מאפשר לאדם בעל רישומים פליליים למסור למעסיק ולכל גורם אחר רק את העמוד הראשון של התדפיס החדש, שבו לא קיים כלל אזכור על הרישומים הפליליים הקיימים בנוגע אליו וזה המסמך היחיד שיגיש למבקש ממנו את המידע. מקבל התדפיס לא יוכל לדעת אם עומד לפניו אדם שאין בנוגע אליו כל מידע פלילי או שמא עומד לפניו אדם שקיים בנוגע אליו מידע פלילי והוא בחר למסור את עמוד הפתיחה בלבד.

על דעת משרד המשפטים הוחלט כי משטרת ישראל תפתח בחקירה נגד מעסיקים המשיגים את התדפיס ישירות מהאדם ויוגשו כתבי אישום נגד המעסיקים שהעבירה בצידה הינו שנתיים מאסר.

חקיקה