top of page

ענישה בהליך הפלילי

כפי שמוסבר באריכות בדף המתאר את ההליך הפלילי, בסופו של משפט וככל והנאשם מורשע מסתיים ההליך בעונש אותו משית השופט/ים על הנאשם.

רכיבי הענישה יכולים לכלול, בין היתר, אחד או יותר מרכיבי הענישה המפורטים להלן: תקופת מאסר לריצוי בפועל ; ביצוע עבודות שירות ; ביצוע עבודות לתועלת הציבור (של"צ) ; מאסר על תנאי ; קנס כספי ; פיצוי למתלונן ; צו מבחן ; שלילת רישיון נהיגה ; חילוט רכוש ; ועוד...

מאסר בפועל: הינה תקופה אותה ירצה נאשם בבית הכלא, מאחורי "סורג ובריח".

עבודות שירות: ככל ותקופת המאסר שנקבעה ע"י בית המשפט קטנה מ- 9 חודשים, לבקשת נאשם יכול ביהמ"ש להחליט כי תקופת מאסר זו תרוצה, לא בכליאה ממשית (בבית הכלא) אלא בדרך של "עבודות שירות", עבודות אותן יבצע הנאשם, ללא שכר או תמורה, באחד ממוסדות המדינה (בד"כ מדובר בעבודות תחזוקה וכו'), בהתאם לכללים ולהנחיות שיקבעו, מדובר בעבודה יום יומית שתבוצע למשך כל התקופה שנקבעה.

שירות לתועלת הציבור (של"צ): מדובר בשעות "התנדבות" הנגזרות על נאשם לרצות בהתאם לשיבוץ שנקבע. בשונה מעבודות שירות, אותן מבצע הנאשם בכל יום (משעות הבוקר עד הצהריים משך התקופה שנקבעה) בשל"צ קובע בית המשפט כמות מסויימת של שעות (למשל 160 שעות) אותן על הנאשם לבצע עד תום במשך תקופה של  שנה, הכל בהתאם לסיכום אליו מגיע עם האחראי עליו.

פיצוי כספי למתלונן: כחלק מרכיבי הענישה יכול לקבוע ביהמ"ש גם  פיצוי כספי אותו על נאשם לשלם לקורבן העבירה, בהתאם להוראות סעיף 77 לחוק העונשין גובה הפיצוי המקסימאלי שניתן לקבוע עומד ע"ס של 258,000 ש"ח (נכון לשנת 2021). נאשם שלא משלם את הפיצוי, מעבר לאפשרות כי ימנע ממנו שחרור מוקדם (שליש) גביית הפיצוי תועבר למרכז לגביית קנסות אשר יפעלו כנגדו עד לגבייה.

חילוט רכוש: המשמעות הינה החרמה של רכוש / נכס אשר הושג בעבירה פלילית או שסייע לביצוע פשע או מעשה טירור. למשל חילוט רכב בו השתמש סוחר סמים לביצוע העסקאות או למשל חילוט רכוש אותו גנב הנאשם או רכוש שמקורו בביצוע עבירה של "הלבנת הון" וכו'. 

שיקול הדעת השיפוטי בענישה ובחירת העונש המתאים:

בתחילת שנת 2012 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון (113) חוק העונשין שעניינו "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה". המטרה הייתה ליצור אחידות ענישה וקווים מנחים לפיהם בית המשפט יקבע מהו העונש הראוי לתת לנאשם. 

בהתאם לשינוי החקיקה, על בתי המשפט לקבוע תחילה מהו אותו "מתחם עונש הולם" לביצוע העבירה, כלומר טווח הענישה הראוי למי שביצע את אותו המעשה. אותו הטווח יקבע בהתאם "לעיקרון ההלימה" (כלומר מהו העונש ההולם לביצוע העבירה הנדונה), מידת הפגיעה "בערך החברתי" שנפגע מביצוע העבירה, "מדיניות הענישה" באותם המקרים ולבסוף כל יתר הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.

כאשר בית המשפט מגיע לאותו טווח הענישה, כל סטייה ממנו יכולה להעשות, לקולא רק "משיקולי שיקום", כלומר אם הנאשם עבר הליך שיקומי או שיש סיכוי של ממש שישתקם ולחומרא כאשר ישנם שיקולים של "הגנה על שלום הציבור". 

נושא הענישה הינו מורכב ובסופו של דבר זה העיקר, ככל וישנן שאלות בעניין אנא פנו אלינו לקבלת ייעוץ

הסדר טיעון

הסדר טיעון הינה הסכמה דיונית אליה מגיע נאשם עם גורמי התביעה במסגרתה הוא מודה בכתב אישום המוסכם על הצדדים (כתב האישום כולל עובדות מוסכמות וסעיפי עבירה). במסגרת ההסדר יכולים הצדדים גם להסכים על ענישה מוסכמת אותה יציגו לבית המשפט ואשר יכולה לכלול הסכמה מלאה על כל רכיבי הענישה או לחילופין כל אחד מהצדדים יכול לטעון לענישה כראות עיניו.

חשוב לזכור – גם כאשר ישנה הסכמה בין הנאשם והמאשימה  לגבי העונש, בית המשפט אינו כבול להסכמה זו ויכול לגזור על הנאשם כל עונש שימצא לנכון, קל או חמור יותר ממה שהגיעו אליו הצדדים. אכן המקרים בהם בית המשפט יתערב ולא יכבד את ההסדר הינם חריגים ויעשו רק במקרים קיצוניים בהם סבור בית המשפט כי ההסכמה אינה משקפת נכונה את עובדות המקרה והאינטרס הציבורי.

הסדר מותנה

בשל ההשלכות מרחיקות הלכת וההשפעה הקשה שהליך פלילי יכול לגרום לאדם ומתוך הבנה כי לא כל מעשה, גם אם הוא מהווה עבירה פלילית "לפי הספר" מצדיקה ניהול משפט, על כל ההשלכות והמשתמע מכך תוקן, בשנת 2013,  חוק סדר הדין הפלילי, באופן שבו הוכנס לחוק, בסעיף 67א, מנגנון המאפשר לתובע להימנע מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולמעשה לסגור את התיק בעניינו במסגרת הסכם אשר ייחתם אל מול החשוד.

כתנאי ראשון לסגירת תיק "בהסדר מותנה" יידרש החשוד להודות בביצוע העבירות המיוחסות לו ולקיים את התנאים שיקבעו בהסדר. במקרה כזה ואם אכן יגיעו הצדדים להסדר הרי והתיק הפלילי יירשם כסגור בעילה של "סגירת תיק בהסדר", כאשר בעתיד, במידה ויפר החשוד תנאי מתנאיי ההסדר ניתן יהיה להעמידו לדין מחדש באותו התיק.

התביעה יכולה לחתום עם חשוד על הסדר מותנה כאשר מתקיימים התנאים הבאיםמדובר בעבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר ; העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל ; אין לחשוד רישום פלילי מחמש השנים שלפני ביצוע העבירה ; לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של החשוד ; מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור

רשימת התנאים שתובע רשאי לכלול בהסדר: תשלום קנס למדינה ; תשלום פיצוי לנפגע עבירה ; התחייבות להימנע מביצוע עבירה ; עמידה בתנאי תכנית שיקום ; נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד).

ניהול ההליך, ביצוע מו"מ מול רשויות התביעה והגעה להסדר מותנה בתנאים מטיבים עם הלקוח אינו עניין של מה בכך. בשל הניסיון הרב, עו"ד חי הבר, מומחה בתחום הפלילי, ידאג לסגור את התיק הפלילי בתנאים הטובים ביותר ובכך, לא רק שימנע הלקוח מכל אותן ההשלכות שיכולות להיות לניהול הליך בבית המשפט אלא יזכה "לענישה מקלה" שלא משאירה חותם על עברו ושמו.

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page