top of page

עבירות בטחוניות

עבירות ביטחון

לעורך דין פלילי חי הבר ניסיון רב וייחודי בייצוג יהודים הנחשדים ע"י המשטרה והשב"כ בביצוע "עבירות ביטחון", קרי בפעילות עבריינית המוגדרת ע"י רשויות המדינה כ"פעילות טרור" והמוגדרת, באופן כלילי, כפעילות של "תג מחיר".

עבירת ביטחון - הינה עבירה שבנסיבותיה יש כדי ליצור חשש לפגיעה בביטחון המדינה וכן בזיקה לפעילות טרור.

בתאריך 1.11.2016 נכנס לתוקפו "חוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016" שמטרתו לתת בידי רשויות המדינה את הכלים מתאימים, בתחום המשפט הפלילי והציבורי, לשם התמודדות עם איומי הטרור שבפניהם ניצבת מדינת ישראל, וזאת בשל ייחודה של תופעת פשיעה זו, הבא לידי ביטוי בעוצמת הפגיעה שלה מחד  ובקושי להיאבק בה בשל היקפה ומורכבותה מאידך.

עוצמת הפגיעה של הטרור באה לידי ביטוי בכך שמלבד הפגיעה הישירה שהוא מסב לחיי אדם ולשלמות הגוף, יוצר הטרור אפקט פסיכולוגי של פחד ותחושת איום בקרב הציבור כולו ומערער את שגרת חייו של הציבור לאורך זמן.

 

הקושי להיאבק בטרור נובע מכך שלמעשה מדובר באויב רב–פנים הפועל בשיטות מגוונות וכלפי יעדים שונים. כך, למשל, פעיל טרור עשוי לפעול באופן עצמאי או להשתייך לארגון טרור, פעולת טרור עשויה להתבצע באמצעות כלי נשק קונבנציונלי, בלתי–קונבנציונלי או בכל אמצעי אחר, יעדי הטרור עשויים להיות אנשים או רכוש, מטרה מוגדרת מראש או שרירותית וכן הלאה.

 

ככל שמדובר בארגוני טרור, הרי שהקושי להיאבק בהם נובע גם ממאפיינים טיפוסיים של אותם ארגונים, כגון: מבנה מסועף ומבוזר, היררכיה פנימית וחלוקת תפקידים בין החברים, התפרשות על פני שטחים גאוגרפיים נרחבים, וכן קבלת תמיכה חומרית ומורלית מידי גורמים בציבור התומכים בפעילותם, ואשר חוסר נכונותם לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, מכביד על האפשרות לאסוף חומר ראיות גלוי וקביל לצורך העמדה לדין של המעורבים בפעילות טרור ובארגוני הטרור לצורך התמודדות עם תופעת פשיעה חמורה ומורכבת זו, מוצע לתת בידי רשויות החוק מגוון כלים בתחום המשפט הפלילי והציבורי, שתכליתם היא מניעת התקיימותם ופעילותם של ארגוני הטרור, מניעה וסיכול של פעילות טרור, פגיעה בתשתית הארגונית והפיננסית המזינה אותה, וכמובן - תפיסת העבריינים והבאתם לדין,

חקיקה

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page