top of page
מהו ההליך הפלילי

ייצוג חיילים בפני בתי הדין הצבאיים
עורך הדין חי הבר מתמחה ובעל היתר מיוחד לייצוג חיילים, קצינים, אנשי קבע ומילואים בפני בתי הדין הצבאיים השונים, בכל סוגי העבירות. כעו"ד פלילי אשר שירת בצבא כחוקר פלילי ורכז מודיעין ביחידת מצ"ח (המשטרה הצבאית החוקרת)
לעו"ד חי הבר יידע רב וייחודי באופן התנהלות יחידת מצ"ח ובשיטות החקירה והמודיעין המופעלות על-ידה. ידע זה מהווה יתרון ברור ולרוב אף מכריעה באופן ניהול התיק בפני בית הדין ובניהול מו"מ אל מול גורמי התביעה במידת הצורך.
רקע על מערכת השפיטה הצבאית:לאור צרכיה המיוחדים של המערכת הצבאית, ולשם קביעת נורמות התנהגות העונות על אותם הצרכים, חוקק עוד בשנת 1955 חוק השיפוט הצבאי, בו הגדיר המחוקק, בין היתר, את מגוון העבירות הצבאיות והעונש לצידן, כאשר במרבית המקרים רף הענישה במערכת הצבאית יהיה גבוה יותר מהעונשים הנגזרים ע"י בתי המשפט האזרחיים באותן העבירות.
על אף השוני הקיים בין המערכת הצבאית לאזרחית, בכל זאת הצבא אינו פועל כמערכת המנותקת ממערכת המשפט האזרחית כך שחוקים שונים נאכפים גם כן ע"י בתי הדין הצבאיים, שהינם מערכת שפיטה המגבילה למערכת בתי המשפט באזרחות, כאשר בית הדין הצבאי מקביל ברמתו לבית המשפט המחוזי.
להרשעתו של חייל בבית הדין הצבאי יכולה להיות השלכה, לא רק על המשך ואופן שירותו הצבאי, אלא בהחלט שהרשעה זו יכולה לגרור גם רישום פלילי במשטרת ישראל לכל דבר ועניין, למשל, הרשעה בבית הדין הצבאי על עבירה בתחום הסמים תגרור אחריה רישום פלילי בעבירות סמים באזרחות וזאת בנוסף לאפשרויות העומדות בפני בית הדין להורות גם על שלילת רישיון נהיגה אזרחי ולא רק את רישיון הנהיגה הצבאי.

Crystal Hunter
Partner
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Paul Thompson
Partner
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page